11 సంవత్సరాలు తర్వాత మొత్తం గేట్స్ ఎత్తిన శ్రీశైలం డ్యామ్