ఒక మంచి దొంగ ఏం చేశాడో చూడండి(వీడియో)

ఓ దొంగ దొంగతనానికి యత్నించాడు. దొంగతనం చేశాడు కూడా.. కానీ ఎవరూ ఏమనకముందే భయపడి ఏం చేశాడో ఈ వీడియోలో చూడండి.