రామేశ్వరం లో సముద్రపు అలలు బ్రిడ్జి ని తాకుతున్న దృశ్యం (వీడియో)