జాతీయ జెండా చేత పట్టీ సెల్ఫీ తీసుకున్న పవన్

విశాఖపట్నం ఋషికొండ పై జాతీయ జెండా చేత పట్టుకొనిసెల్ఫీ తీసుకుంటున్న జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్