పాట చివర పొంచి ఉన్న మృత్యువు (వీడియో)

ఆయన ఇలా పెళ్లి సందడిలో  డ్యాన్స్ చేసిన కనువిందుచేశాడు. డ్యాన్స్ ముగిసింది, జీవితానికి ఫుల్ స్టాప్ పెడుతూ ఇలా…